آزادی قوانين اطلاع رسانی هم به سود دولت و هم به سود مردم است

قوانين آزادی اطلاع رسانی هم به سود مردم و هم به سود دولت است، اين قانون از شكل گيری قوانين و مقررات مخفيانه پيش گيری می كند.از طريق آن مردم می توانند به اسناد دسترسی داشته باشند، البته به اسنادی كه به بررسی سياست های مربوط به زندگی های روزمره شان مربوط می شود. علم به آگاهی يافتن مردم از تصميمات نادرست، بالقوه از مطرح شدن اين نظرات جلوگيری به عمل می آورد. قوانين آزادی اطلاع رسانی برای دولت رويكرد قانونی آشكار ساختن اطلاعات و ارتقا اعتبار در برابر مردم را فراهم می سازد. برای دولت ها مشاهده امتياز دسترسی مردم به اطلاعات مشكل است. و ممكن است در كشورهای در حال توسعه، آزادی اطلاع رسانی در كنار نيازهايی ديگری كه به مردم فشار می آورند اولويت به نظر نرسد. اما كشورهايی مانند هند و آفريقای جنوبی نشان داده اند كه آزادی اطلاع رسانی يا حق دسترسی به اطلاعات برای امكان پذير ساختن حقوق بشر ديگر از جمله حق خوراك و آب و حق سرپناه كاملا ضروری است – چه رسد به حق آزادی بيان.

در كشورهای در حال توسعه دارای اين قانون، اميد زيادی وجود دارد كه از فساد كاسته شود و شواهدی از آن نيز به چشم می خورد، اما همچنين مبارزه دراز مدتی است كه بايد به همراه طرح های مكمل ديگر عدالتی از جمله اصلاحات قضايی به پيش برده شود.

 "اطلاع رسانی مايه حيات مردم سالاری است و ما بايد برای هميشه در حفاظت از اين حق بيدار باشيم."


/ 1 نظر / 26 بازدید