جام جهانی ۲۰۰۶

در جام جهانی ۲۰۰۶ کشور آلمان ميزبان اين بازيها است.جام جهانی در دنيای امروز تنها يک رقابت ورزشی نيست بلکه تبديل به پديده ای شده است که بايد از منظرهای مختلفی مورد توجه قرار گيرد. می توان اين پديده را از زوايای اقتصادی ؛ سياسی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ ارتباطی ؛حقوقی و ...در عرصه های ملی و بين المللی مد نظر قرار داد.در عصر کنونی جام جهانی تبديل به يک عاملی برای تعامل فرهنگها؛ ارزشها و باورهای ملتهای سراسر جهان شده است.بطوريکه از گوشه و نقاط دنيا قوميتها ؛ مليتها ؛ جنسيتها و نژادهای مختلف در محل برگزاری مسابقات حضور پيدا ميکنندو يا به طور همزمان از طريق تلويزيون و يا ساير وسايل ارتباطی اين مسابقات را تماشا می کنند.به طوريکه اين عامل در تقويت تعاملات و تبادلات فرهنگی ؛ تقويت حس ميهن پرستی ؛ همگرايی و تجانس فرهنگی ميان دولتها و ملتها می تواند تاثير گذار باشد.از نظر اقتصادی يک عامل قوی در رشد و توسعه اقتصادی در جهت فروش انواع کالاها و خدمات (خصوصا برای کشور ميزبان) می باشد.در اين راستا می توان از طريق تبليغات بازرگانی سودهای کلانی را عايد شرکتها ؛ شبکه های ماهواره ای و رسانه ای و حتی دولتها کرد و در کشور ميزبان به سودآوری شرکتهای جهانگردی ؛ مسافرتی ؛هواپيمايی و رشد صنعت توريسم کمک می کند.

/ 1 نظر / 22 بازدید
سميرا حامی

سلام خوشتیپ ميگم بابا اين عکس استاد فرشچيان چه ربطی به اين مطلب داشت؟