پزشکی از راه دور در کمک به کشورهای خارجی

برای مردمی كه در نقاط دور افتاده زندگی ميكنند و امكان اندكی برای دسترس به پزشك و خدمات پزشكی، كامپيوتر، تلفن و فاكس دارند، اينك تلاش ميشود خدمات لازم را در اختيار ايشان نيز قرار داد.
فن آوری مزبور "پزشكی از راه دور" خوانده ميشود – استفاده از مخابرات الكترونيكی و فن آوری اطلاعات برای تامين و پشتيبانی خدمات پزشكی از راه دور – و آژانسهای دولت ايالات متحده با استفاده از آن در تلاشند دسترسی به نيازهای اوليه و پايه پزشكی و بهداشتی را برای ملتهای محروم در سراسر جهان فراهم كنند.
با استفاده از سيستمهای تله كنفرانس (مشاوره از راه دور)، دكترها ميتوانند رو در رو با يكديگر بحث و مبادله نظر كنند، عكسهای راديولوژی مهم و نتيجه ساير آزمايشات را با هم بررسی كنند. آنها ميتوانند در مورد بيمار، تشخيص بيماری، نوع درمان، تكنيكهای جراحی، مراقبت های بعد از جراحی، و ساير موارد مربوط به درمان و مراقبت های دوران نقاهت، درست همزمان با يكديگر تبادل افكار و همفكری نمايند.
بهداشت و درمان از راه دور ، كه دارای دامنه وسيعتری از پزشكی از راه دور است، عبارت است از استفاده از اطلاعات الكترونيكی و فن آوريهای مخابراتی از راه دور برای تامين خدمات پزشكی از راه دور، آموزش بيمار و آموزش حرفه ای مربوط به بهداشت و درمان، بهداشت عمومی، و مديريت بهداشت و درمان است.
ريچارد گرين، مدير دفتر بهداشت، بيماريهای عفونی، و تغذيه در اداره بهداشت جهانی يو. اس. ا. آی. دی. USAID گفت: " USAID ضمنا از پيشرفت های علمی و فن آوری برای بهينه سازی مراقبت از بيماران سخت در نقاطی كه به پزشكی پيشرفته دسترس ندارند حمايت ميكند." USAID ،از طريق ماموريتهای پزشكی برای اطفال MMC موفق به ساخت و راه اندازی يك سيستم اينترنتی و ويديويی كنفرانسی شده كه اجازه ميدهد يك گروه پزشك داوطلب از طريق 30 بيمارستان مجهز در آمريكا به بررسی، تشخيص، و درمان كودكان بيمار در سراسر جهان شوند.
در سال 2003 پيمان توسعه جهانی USAID مبلغ 1 ميليون دلار برای توسعه شبكه تله پزشكی در آمريكای لاتين و منطقه كارائيب سرمايه گزاری كرد. ايستگاه های زمينی ماهواره در بوليوی ، برزيل، گواتمالا، مكزيك، و پاناما ساخته شدند تا بتوانند به جوامع دور افتاده در اين كشورها آموزش و خدمات پزشكی ارائه كنند.
ايستگاه های زمينی قادرند 120 ساعت اطلاعات پزشكی را در خود ذخيره كرده و بر اساس درخواست به هر يك از تارنماهای بيمارستانی USAID ارسال نمايند.
شركت مخابراتی جهانی "اينتل سات" امكانات ماهواره ای و باند پهن مورد نياز را اهدا كرده است. پوليكوم ، يك شركت بين المللی كنفرانس ويديويی نيز تجهيزات مخابراتی تشكيلات MMC را برای تله پزشكی جهانی و شبكه آموزشی آن تامين نموده است.
امروز نزديك به 600 دكتر داوطلب حداقل 12 ساعت در سال با طرح مزبور برای كشورهای در حال توسعه همكاری دارند.

/ 0 نظر / 31 بازدید